Mạt Thế

Thảm hoạ, tận thế, diệt vong là bối cảnh của thể loại mạt thế. Trong đống hoang tàn đổ nát đó, nhân vật của chúng ta phải làm sao để sinh tồn, chống lại sức mạnh của thiên nhiên, trời đất.

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing